Restaurant: (867) 390-2575 - Office: (867) 390-2443 yukonmotel@northwestel.net